Normen en waarden

De Sportclub Excelsior benadert tegenstanders en scheidsrechters sportief en correct; zonder hen zou er geen voetbal zijn!

Algemene normen en waarden

 • Excelsior en zijn leden behandelen alle mensen gelijkwaardig.
 • Als speler/speelster van Excelsior bent u sportief in woord en gebaar!
 • Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior.
 • Begeleiders, trainers, medewerkers en leden van Excelsior onthouden zich van elke vorm van seksuele intimidatie, en volgen de gedragsregels die landelijk voor de sport zijn opgesteld (in NOC-NSF-verband). Bij wangedrag doet onze vereniging aangifte bij de politie.

Cultuur Jeugdvoetbal SC Excelsior

 1. Als missie geldt voor SC Excelsior ‘het zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken’. Visie hierachter is dat door met plezier te voetballen er positieve energie vrijkomt, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen. De cultuur die daarbij hoort en die we graag versterken vormt een sociaal veilige en prettige omgeving, waarbinnen alle kinderen die lid zijn van SC Excelsior met plezier kunnen sporten en ouders, gezinnen, vrijwilligers en scheidsrechters die meekomen, zich thuis voelen.
 2. Bij de club staan voetballen en ontspanning, op zowel recreatief als selectieniveau centraal. Vrijwilligerswerk wordt er gezien als een logische stap en niet als vervelende verplichting.
 3. Er bestaat een actief beleid om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te binden die rondom de club wonen. De club is natuurlijk open voor iedereen maar er is, vanwege de wachtlijsten, een voorrangsregeling voor gezinsleden van leden en voor kinderen die in de wijken rondom de club wonen. Zie ook: “Beleid aanname nieuwe spelers”.
 4. De vereniging SC Excelsior maakt onderscheid tussen selectievoetbal en recreatievoetbal. Er wordt beoogd zoveel mogelijk selectievoetballers zelf op te leiden vanuit de jongere jeugd. Instroom van buitenaf direct in selectieteams kan in bepaalde situaties wenselijk zijn, maar in beperkte mate. Indien er sprake is van invoeging van een speler van buitenaf zal er altijd overleg worden gepleegd met de Technisch Coördinator. Immers, de coördinator moet in staat zijn om eventuele kritiek ook te kunnen pareren en van alle zaken op de hoogte zijn. Spelers van buitenaf die eerst meetrainen zullen daarvoor ook eerst het daarvoor bestemde formulier moeten invullen en laten ondertekenen door hun huidige club.
 5. Recreatievoetbal draait grotendeels op de inzet van ouders als vrijwilligers (scheidsrechters, grensrechters, teammanagers, etc.), zij het met ondersteuning en begeleiding van het bestuur en technische staf. Ouders van nieuwe leden dienen zich hiervan bewust te zijn. Vanuit ieder team zal een groep ouders de teams zelf mede verzorgen.
 6. Bij indeling van teams wordt zoveel mogelijk gekeken naar gelijkwaardigheid van spelers in teams opdat alle spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vooral in de jongere jeugd kan dit resulteren in jaarlijkse wijzigingen in teamsamenstellingen. Bij de indeling wordt echter waar mogelijk ook gekeken naar sociale effecten van de indeling. Een goede mix tussen beide krachten resulteert vanaf de oudere jeugd (O13 en hoger) tot de vorming van stabiele teams die vriendschappelijk met elkaar omgaan en voetbaltechnisch bij elkaar passen. Op deze wijze kunnen we de jeugd langer aan de club binden en voldoen wij aan de maatschappelijke functie voor de jeugd uit de wijken rondom de club.
 7. De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt bij de Technisch Coördinator, waarbij de interne scouting een adviserende rol heeft. Bij selectieteams ligt deze bij de technische staf en de selectietrainers, waarbij de TC toeziet op de bewaking van clubcultuur. Spelers zijn gehouden aan het team waarin de Technisch Coordinator, na overleg met trainers en scouting, ze heeft ingedeeld. Een verzoek om mee te doen bij een ander team moet door spelers worden opgevolgd.
 8. Het laten spelen van selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau, maar wel passend bij de gemiddelde natuurlijke doorstroom van talenten uit eigen jongste jeugd, garandeert dat ook de meer getalenteerde jongens zich op langere termijn thuis voelen bij de club en deze niet voortijdig verlaten. Zo is ook selectievoetbal op een zo hoog mogelijk niveau een onderdeel van de cultuur van de club, en niet een aparte groep.
 9. De ambitie is om met de selectieteams zo hoog mogelijk te spelen, onder voorwaarde dat de clubcultuur ook hier wordt geborgd. Voor selectievoetbal worden spelers ieder jaar opnieuw uitgenodigd op basis van inzichten van de technische staf. Het is nooit en voor niemand een recht. Het brengt extra faciliteiten met zich mee maar vraagt tevens om extra inzet en verantwoordelijkheden bij ouders en kinderen. Mocht uw kind worden uitgenodigd, maakt u dan een bewuste keuze. Het is nooit een verplichting.
 10. Van O19 en O17 jeugd selectievoetballers wordt een bewuste actieve bijdrage gevraagd bij de ontwikkeling en opleiding van de jongere jeugd. Vanaf de O15 selectie wordt dit gestimuleerd op vrijwillige basis.
 11. SC Excelsior houdt haar leden aan regels die gelden binnen club en complex. Voor het geval er toch ongewenst gedrag wordt waargenomen is er een protocol en een vertrouwenspersoon. Iedereen die actief is op de club bewaakt deze regels. Iedereen (aanwezig op de club of acterend namens de club) die zich hier niet aan houdt, kan worden aangesproken op zijn/haar gedrag, eventueel gevolgd door verdergaande maatregelen. Met name beschermt de club met deze handhaving de ouders die als vrijwilliger binnen de club actief zijn.
 12. De velden en faciliteiten van SC Excelsior zijn beperkt in capaciteit. Doorstroming van de huidige jongere jeugd naar de oudere jeugd legt in de periode 2018-2025 een beperking op aan aanname van spelers in die oudere jeugd. Het bestuur bewaakt deze maximale capaciteit opdat we samen met de leden en hun familie de cultuur en kwaliteit kunnen blijven bewaken. Als we dit samen doen gaat het zeker lukken om ‘sportief succes’ en ‘plezier in sport’; in balans te houden!

Trainers en Leiders

 • Leiders/leidsters of trainers/trainsters zijn het visitekaartje van Excelsior, zij handelen naar de normen en waarden van Excelsior.
 • De trainer is de enige die tijdens de wedstrijd aanwijzingen geeft aan de spelers. Bij zijn afwezigheid is dat de leider. Ouders die zich hiermee te nadrukkelijk bemoeien worden gecorrigeerd.
 • De leiders en trainers hebben altijd een voorbeeldfunctie voor de spelers van het team; zij zijn dus altijd correct in de handelingen rond de wedstrijd. Dit betekent onder meer niet roken en geen drank in de kleedkamer of langs de lijn. Bij het kunstgras wordt ook geen kauwgom gekauwd.

Taken van de leider

 • De leider haalt de wedstrijdkleding uit de wasruimte op en levert deze – na telling – ordelijk en niet binnenstebuiten weer daar in, direct na de wedstrijd. Bij een thuiswedstrijd krijgt u de kleding in een plastic wasmand en bij een uitwedstrijd zit de kleding in een sporttas.
 • Als er in het team spelers zijn waarvan de adresgegevens gewijzigd zijn, meldt de leider dit bij de wedstrijdsecretaris; zelf houdt hij/zij een lijst van telefoonnummers/e-mailadressen bij.
 • Indien spelers regelmatig afwezig zijn, bijvoorbeeld door langdurig ziek of geblesseerd zijn, meldt de leider dit aan de wedstrijdsecretaris.
 • Het is altijd mogelijk dat er spelers van uw team tijdens het seizoen in een ander team geplaatst worden; spelers dienen hier – in overleg – aan mee te werken.

De leider bij de uitwedstrijd

 • Bij uitwedstrijden organiseert u het vervoer; in beginsel vertrekt het hele team gezamenlijk vanaf Woudestein.
 • Bij aankomst voor de uitwedstrijd dient u zich altijd te melden bij het bestuur of de jeugdcommissie van de club waar u op bezoek bent.
 • Na de wedstrijd zamelt u de kleding in en controleert of alles weer aanwezig is.
 • U ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Voor vertrek bij uitwedstrijden meldt de leider zich af bij het bestuur (of hun vertegenwoordigers) van de thuisspelende ploeg.
 • Bij het afmelden levert u ook de sleutel van de kleedkamer weer in.

De leider en het wedstrijdformulier

 • Voor zover van toepassing vult u voor aanvang van de wedstrijd altijd eerst het wedstrijdformulier in met de namen en spelersnummers via de app. wedstrijdzaken.
 • Als er spelers met gele of rode kaarten zijn genoteerd, geeft u dit door aan de wedstrijdsecretaris jeugd.
 • De betrokken speler dient bij een rode kaart direct op de wedstrijddag een verweerschrift in te vullen. Dit gaat in nauw overleg met de wedstrijdsecretaris Herman Brinkman.
 • Eventuele ongevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, vermeldt u ook op het wedstrijdformulier en geeft u zo spoedig mogelijk door aan de wedstrijdsecretaris van Excelsior.

De leider en het team

Initiatieven om – eventueel buiten het voetbal – aan teambuilding te doen worden van harte toegejuicht. Wel moet het betaalbaar blijven voor alle spelers uit een team. Daarom kan voor extra -vrijwillige- teamactiviteiten per seizoen niet meer dan 50 euro van een speler worden gevraagd. Melding bij de verantwoordelijken van de club is vereist. Wedstrijden en toernooien kunnen uitsluitend worden aangenomen na voorafgaand overleg met de wedstrijdsecretaris.

De leiders en trainers zijn de ogen en oren van de club; zij zijn zeer belangrijk om onze leden de basis van een gezonde vereniging over te brengen. Meld eventuele misstanden daarom zo spoedig mogelijk aan de technisch coordinator of zo nodig het bestuur.

Afspraken op Woudestein

Graag geeft onze club meer leden de kans om zich bij ons aan te sluiten, maar door deze groei is het wel belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken op ons terrein houden.

– Het is echt nodig om op tijd te komen, zowel bij wedstrijden als trainingen. Door de drukte laat het wedstrijdschema geen vertraging toe;

Ouders en andere geïnteresseerden houden zich achter de hekken op, anders wordt het zeer onoverzichtelijk en is de kans te groot dat het wedstrijdverloop wordt gestoord. Ouders bemoeien zich niet met de wedstrijd; aanwijzingen komen van de trainer.

– In de kantine worden geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd; de tafels worden na afloop opgeruimd (flesjes en glazen op de bar), anders kost het onze vrijwilligers te veel tijd om het allemaal op te ruimen;

toiletten worden netjes achter gelaten; WC-papier kan worden gevraagd bij de bar. Ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de WC-rollen niet in het toilet gooien;

– na afloop van de wedstrijden helpen ouders zo nodig met het opruimen van de materialen zoals doeltjes en pionnen, anders komt er te veel terecht op de schouders van onze vrijwilligers

kleding wordt netjes ingeleverd door de leiders, dat betekent niet binnenste-buiten of in bolletjes (sokken) in de mand kieperen; de leider telt na afloop op de tenues compleet zijn;

kleedkamers worden schoon achtergelaten, de laatste haalt een trekker over de vloer, zodat de volgende groep niet in de modder binnenkomt; flesjes en doppen worden opgeruimd;

roken hoort niet thuis in de kleedkamer; langs het veld staan bakken om de peuken in te doen, anders kost het onze vrijwilligers heel veel tijd om alle peukjes (en dopjes) weer op te ruimen;

kunstgras en roken gaan niet samen, net zo min als kunstgras en snoep of etenswaren, vooral kauwgom is heel moeilijk uit het kunstgras te verwijderen;

– Bij de Knvb-competities laten de leiders in de bestuurskamer weten wat het resultaat was van hun wedstrijd; zodat ook duidelijk wordt dat de wedstrijd is afgelopen;

Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de trainers, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior;

Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt voor 1 juli. Daarna is contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Dit omdat Excelsior de spelers aanmeldt bij de Knvb, en daar ook een bijdrage voor moet betalen.

– Als er problemen zijn, eerst de trainer aanspreken en vervolgens de coördinator. In laatste instantie kan contact opgenomen worden met het bestuur;

– In geval van problemen die een vertrouwelijk karakter hebben kan onze ervaren vertrouwenspersoon Hans Slager worden benaderd.

Wij denken dat als iedereen zich hieraan houdt, er nog beter kan worden voorzien in de missie van onze vereniging: realiseren van zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier …

 

Als we allemaal ons best doen, blijft het een voorrecht om lid te zijn van Excelsior

 

  Afspraken Excelsior
  Gedragsregels Excelsior Trainers